ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Utolsó verzió közzétételének dátuma: 2023.0328.28.

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

 • A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „Feltételek”) SyncKing Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Határ utca 9., cégjegyzékszám: 03-09-137184, nyilvántartja: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága, adószám: 32223396-2-03, e-mail címe: info@linkio.hu; a továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett https://linkio.hu/ weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) használatát, valamint a fentieken keresztül nyújtott, illetve kapcsolódó szolgáltatások (a továbbiakban: „Szolgáltatás(ok)”) igénybevételének feltételeit tartalmazzák, továbbá az ezen Szolgáltatások nyújtására létrejött szerződés tekintetében irányadók.
 • A Feltételek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „”) 6:77. § szerinti általános szerződési feltételeknek minősülnek. Az Előfizetés megtételét követő szolgáltatói visszaigazolással létrejön a szerződés a Szolgáltató és a Weboldalon keresztül a Szolgáltató Szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók (a továbbiakban: „Felhasználó(k)”) között. A Szolgáltatás igénybevételével, illetve a Feltételek elfogadásával a Felhasználó kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a jelen Feltételekben foglaltakat, és azoknak a felek közötti jogviszony(ok)ban történő alkalmazásához hozzájárult, illetve azokkal egyetért.
 • A jelen Feltételek célja kifejezetten a Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatások, valamint az ott részletezett, Linkio nagykereskedelmi integrációs rendszerre, és annak, valamint az ahhoz kapcsolódó egyes funkciók, megoldások (a továbbiakban: „Rendszer”), vonatkozó előfizetési csomag szerinti előfizetés igénybevételének, feltételeinek szabályozása. A jelen Feltételek a Weboldalon írtakkal összhangban értelmezendők. Az egyes Szolgáltatások, előfizetések mindenkori árát a Weboldal tartalmazza. Az egyes Weboldalon hivatkozott partnerek árait vagy díjszabására vonatkozó információkat ezen partnerek weboldalai tartalmazzák.
 • A Szolgáltató a Feltételek módosításának jogát – meglévő szerződéses kötelezettségeire tekintettel – fenntartja. Az esetleges módosításokról való tudomásszerzés, valamint újabb információk megtekintése érdekében, kérjük, rendszeresen tekintse át a Feltételeket.
 1. felhasználási feltételek, FELELŐSSÉG
  • A Felhasználók a Weboldalt kizárólag annak célja szerint – tehát a Szolgáltató szolgáltatásainak megrendelése, igénybevétele, valamint a Szolgáltató tevékenységéről, Szolgáltatásairól való tájékozódás, tartalmak megtekintése, kapcsolatfelvétel céljára – használhatják.
  • A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha a Weboldal, vagy az azon elérhető tartalmak, illetve a Rendszer a Felhasználó rendszerében kompatibilitási, vagy más hibák miatt nem elérhetők, vagy ha a Felhasználó által használni kívánt alkalmazásokkal, böngészőkkel, szoftverekkel való megfelelő együttműködésük nem vagy nem megfelelően biztosított, különösen, amennyiben az egyes tartalmakat, illetve a Rendszert a Felhasználó a szolgáltatói tájékoztatásnak meg nem felelően használja. Az ebből eredő, Felhasználót ért vélt, vagy valós károkért, késedelemért, kényelmetlenségért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.
  • Bármilyen jogsértés, vagy Felhasználó által a jelen Feltételek megszegése esetén a Felhasználó – a közte és a Szolgáltató közötti szerződéses megállapodás felmondás vagy azonnali hatályú felmondás útján történő megszüntetésével – a Szolgáltatásból időlegesen vagy véglegesen kizárható, továbbá vele szemben – az adott eset körülményeire tekintettel – polgári jogi, büntetőjogi vagy egyéb jogszabályok szerinti eljárás kezdeményezhető.
  • A Weboldal, valamint a Szolgáltatások, előfizetések, illetve a Rendszer módosításának vagy megszüntetésének jogát a Szolgáltató – a meglévő szerződéses kötelezettségeire tekintettel – fenntartja, annak meghozatalára egyoldalúan is jogosult, ideértve különösen de nem kizárólag a Weboldal, illetve a Szolgáltatások, egyes előfizetési módok, kategóriák, a Rendszer, illetve annak egyes funkciói, kapcsolódó megoldások megszüntetését, ideiglenes felfüggesztését, módosítását (például: díjszabás változtatása), a Weboldal elérhetőségének (domain címének), illetve a Weboldal, valamint a Rendszer kialakításának, dizájnjának, az azokon elérhető tartalmak körének változását. A fenti jelentősebb változtatásokról (ideértve különösen a Weboldal, valamint a Rendszer megszűnését, felfüggesztését, elérhetőségének változását, a díjazási és fizetési, illetve előfizetéssel kapcsolatos feltételek változását) a Szolgáltató előzetesen tájékoztatja a Rendszert, valamint a Szolgáltatásokat a módosítás idején igénybe vevő Felhasználókat.  
 2. a Szolgáltatások igénybevétele, A rendszer használata
  • A Weboldal egyes részeinek, valamint a Rendszernek a használata regisztrációhoz kötött, azon keresztül a Felhasználók – a Weboldal tartalmának, valamint a Szolgáltatások, előfizetői csomagok, Szolgáltatások feltételeinek, részleteinek, a Rendszerrel kapcsolatos egyes információk megismerésén túl – az egyes Szolgáltatások a regisztráció elvégzését és annak megerősítését követően vehetik igénybe (ideértve különösen az egyes előfizetői csomagokra történő előfizetést), valamint . Hangsúlyozandó, hogy a Weboldalon írt egyes Szolgáltatások a regisztráción túl jellemzően díjfizetéshez kötöttek, a Weboldalon írt díjakra és fizetési feltételekre tekintettel.
  • A Felhasználók a Weboldalon keresztül fizethetnek elő az egyes előfizetői csomagokra, illetve a hozzájuk tartozó Szolgáltatásokra (a továbbiakban: „Előfizetés”). A jelen Feltételeket a Felhasználó az Előfizetéssel fogadja el, a Szolgáltató pedig a Szolgáltatásokat a Weboldalon írtak szerint nyújtja. Az Előfizetés ideje (azaz az irányadó előfizetési időszak) a Weboldalon kerül megjelölésre, illetve azt a Felhasználó választhatja ki az ott írtak szerint.
  • A Szolgáltató a Felhasználónak az Előfizetés megtételét a Felhasználó Weboldalon elérhető . A Szolgáltató és a Felhasználó között a fentiek szerinti Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés a Szolgáltató visszaigazolásának a Felhasználó felhasználói fiókjában való elérhetővé válásával jön létre a jelen Feltételek, valamint az irányadó jogszabályok szerint.
  • Az egyes előfizetői csomagokkal, valamint a Szolgáltatásokkal, az azok eléréséhez, megtekintéséhez szükséges esetleges informatikai követelményekkel, illetve a partnerek feltételeivel kapcsolatban bővebb információkat, tájékoztatást a Felhasználók a Weboldalon, valamint az azon hivatkozott egyéb weboldalakon keresztül érhetnek el.
  • A Weboldal eltérő tájékoztatása hiányában a Szolgáltatások (különösen az adott előfizetői csomag tekintetében) az Előfizetést, valamint annak szolgáltatói visszaigazolását követően igénybe vehetők.
  • A Felhasználó és a Szolgáltató közti szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, illetve azt a Szolgáltató nem iktatja.
  • A jelen Feltételek, illetve az azokban említett, Szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos szerződések nyelve a magyar. A Szolgáltatás díja a Weboldalon feltüntetettek szerint fizetendő meg.
  • Nem áll rendelkezésre olyan magatartási kódex, amelynek a jelen Feltételek szerinti Szolgáltatások tekintetében a Szolgáltató aláveti magát.
 3. Díjazás
  • A jelen Feltételekben leírt Szolgáltatások díjai (ideértve különösen az egyes előfizetői csomagok és időszakok kapcsán feltüntetett díjakat) a Weboldalon keresztül kerülnek feltüntetésre. Hangsúlyozandó azonban, hogy a partnerek, vagy ezek weboldalain megjelenített, hivatkozott szolgáltatók díjaira, díjszabására, fizetési feltételeire vonatkozó információkat ezek weboldalai tartalmazzák, valamint a Felhasználó az ezeken történő esetleges vásárlás, megrendelés vagy előfizetés során is ezekkel köti meg a szerződést.
  • Hangsúlyozandó, hogy a Szolgáltatás díját – a Felek eltérő megállapodása hiányában, valamint a Weboldal eltérő tájékoztatása hiányában – Felhasználó az adott előfizetői csomag kiválasztását követően fizeti meg.
  • A Szolgáltató jogosult a Weboldalon közzétett díjakon változtatni, már meglévő szerződéses viszonyok esetén azonban csak a Felek közös megegyezésével, a meglévő szerződés módosításával. A Szolgáltató egyoldalúan is jogosult a fenti díjakat minden évben a KSH által közzétett fogyasztói árindex-el (infláció) egyoldalúan is megemelni, legkorábban a tárgyévre vonatkozó fogyasztói árindex közzétételének hónapjával. Emellett határozatlan idejű vagy egy évet meghaladó, folyamatban lévő előfizetési időszak esetén a Szolgáltató az irányadó fejlesztési, üzemeltetési, munkabér költségek, szponzorációs és egyéb közvetítési feltételek, díjak változására tekintettel, ezekkel arányosan is jogosult egyoldalú díjemelést végrehajtani a Felhasználó tájékoztatásával.
 4. jogszavatosság
  • A Szolgáltató szavatol azért, hogy a Weboldalon, illetve a Rendszer, valamint a Felhasználó által a jelen Feltételekkel és a Weboldalon írtakkal összhangban igénybe vett Szolgáltatások kapcsán harmadik személynek nincsen olyan joga, amely ezek Felhasználó általi használatát, felhasználását, elérését akadályozza vagy korlátozza.
 5. A szerződés hatálya, SZERZŐDÉSSZEGÉS
  • A Felhasználó a Szolgáltatóval fennálló szerződést – az adott előfizetői csomagról való leiratkozással, az adott Előfizetés megszüntetésével – indokolás nélkül jogosult felmondani, az irányadó előfizetési időszakon belül azonban a Felhasználó a Rendszert, illetve a kapcsolódó Szolgáltatásokat az adott előfizetési időszak végéig, a jelen Feltételekben, valamint a Weboldalon írtak szerint használhatja. Határozatlan idejű Előfizetés esetén a fenti leiratkozás a Felek közötti szerződést azonnali hatállyal szüntetni meg. A fentiek mellett a szerződés megszüntetésére a jelen Feltételekben írtak szerinti felmondás, illetve azonnali hatályú felmondás vagy közös megegyezés útján is sor kerülhet.
  • A fentiekre tekintettel hangsúlyozandó, hogy a Felhasználó és a Szolgáltató jogosult a köztük fennálló szerződést a másik fél súlyos (lényeges) szerződésszegése esetén azonnali hatályú felmondás útján, a másik félhez címzett nyilatkozat útján megszüntetni. Hangsúlyozandó továbbá, hogy a másik Fél súlyos szerződésszegésére alapozott azonnali hatályú felmondás kapcsán súlyos (lényeges) jogsértésnek az alábbi rendelkezések megszegése minősül:
   • a Szolgáltató vagy – az általa jogszerűen használt, illetve biztosított, más személy által alkotott művek esetén – más személy szellemi tulajdonának megsértése, illetve a fentebb írt szolgáltatói jogszavatosság megszegése;
   • a Szolgáltatóra vagy más személyre engedély nélküli referencia célú hivatkozás (ideértve különösen arra való utalást a Szolgáltató engedélye nélkül, hogy a Szolgáltató együttműködik a Felhasználóval vagy a Felhasználóval közös vállalkozást működtet);
   • személyes adatok védelmére irányadó jogszabályi kötelezettségek megszegése;
   • jogszabályban előírt, illetve a jelen Feltételekben hivatkozott más esetekben.
  • Hangsúlyozandó, hogy a regisztráció törlése a Felek közti szerződést is azonnali hatállyal megszünteti.
  • A fentieken túl a fentebb írt szerződés megszűnik a Szolgáltató vagy a Felhasználó jogutód nélküli megszűnésével vagy halálával.
 6. Kapcsolattartás
  • A Szolgáltató és a Felhasználó közötti szerződéshez kapcsolódó bármely nyilatkozat kizárólag írásban érvényes és joghatályos, amennyiben azt a Szolgáltató vagy a Felhasználó a Weboldalon keresztüli üzenetben vagy e-mailben megküldi, vagy tértivevénnyel ellátott, ajánlott küldeményként postára adja, illetve személyesen vagy futár útján átadja. Az egyes szerződéses nyilatkozatok – a Szolgáltató vagy a Felhasználó ellenkező megállapodása hiányában – elektronikusan (különösen a Weboldalon keresztül vagy e-mailben) is megtehetők (ideértve különösen a regisztráció megtételét, az Előfizetést, illetve az adott Előfizetés, regisztráció törlését vagy lemondását), a Feltételeket azonban kizárólag a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani.
  • A Felhasználó kapcsolattartási adatainak változását köteles elsődlegesen a Weboldalon elérhető felhasználói fiókjában, amennyiben pedig ez nem lenne lehetséges, úgy a Szolgáltatónak küldött e-mailben jelezni.
 7. szellemi tulajdonjogra vonatkozó szabályok
  • A Szolgáltató a Rendszerre az Előfizetés sikeres visszaigazolásával nem kizárólagos felhasználási jogot enged a Felhasználó részére, az irányadó előfizetési időszak lejártáig, az Előfizetés feltételei szerint.
  • A Felhasználó a Rendszer vonatkozásában – a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye hiányában – nem jogosult további felhasználási jogot engedni harmadik személyek részére.
  • A Felhasználó jogosult a Rendszerről, valamint az általa abban tárolt adatokról biztonsági mentést készíteni a Szolgáltatóval előzetesen egyeztetettek szerint.
  • A Felhasználó a Rendszer használatára irányuló, Szolgáltatóval kötött szerződés megszűnését követően haladéktalanul köteles a Rendszer további felhasználásával felhagyni, a Rendszerben tárolt adatai mentéséről gondoskodni.
 8. Titoktartás
  • A Szolgáltató és a Felhasználó kötelesek a szerződéses együttműködésük során tudomásukra jutott üzleti titkokat, valamint a másik Fél tevékenységére vonatkozó, nyilvánosnak nem minősülő adatokat és információkat, tényeket, tájékoztatásokat, egyéb adatokat, illetve összeállításokat (a továbbiakban együttesen „Bizalmas Információk„) időbeli korlát nélkül bizalmasan kezelni, kivéve, ha a Bizalmas Információ átadására az érintett Felet jogszabály, bírósági, hatósági határozat kötelezően alkalmazandó rendelkezése kötelezi. Nem jelenti továbbá a titoktartási kötelezettség megsértését, ha a Bizalmas Információk átadására, rendelkezésre bocsátására a jelen Feltételek és az irányadó jogszabályok tükrében lehetőség van (ideértve különösen: a fentiek szerint fogyasztói panasz benyújtását az illetékes hatósághoz, békéltető testülethez fordulást, online vitarendezés kezdeményezését, jogvita kezdeményezését, illetékes egyéb hatósághoz történő panasz vagy más megkeresés benyújtását).
  • A Szolgáltató és a Felhasználó a Bizalmas Információkat a másik Fél kifejezett hozzájárulása nélkül sem a köztük lévő szerződés hatályának fennállása alatt, sem ezen szerződés bármilyen okból történő megszűnése után nem hozhatják harmadik személyek tudomására és ilyen személyek számára semmilyen egyéb módon nem tehetik hozzáférhetővé, ide nem értve a fenti pontban meghatározott kivételeket, lehetőségeket.
  • A jelen pontban foglalt titoktartási kötelezettség megszegése esetén az adott Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, továbbá jogosult a titoktartási kötelezettséget megszegő Féllel szemben kártérítési igényt érvényesíteni, valamint egyéb, a titoktartási kötelezettség megszegéséből származó jogait érvényesíteni.
 9. a weboldal és a rendszer üzemeltetése, referencia és adatvédelem
  • A Rendszer tartalmi, strukturális és arculati változtatásához való jogát a Szolgáltató fenntartja magának, ideértve a Rendszer és az annak kapcsán nyújtott Szolgáltatások szünetelését vagy megszüntetését is, amelyről a Szolgáltató egyoldalúan jogosult dönteni, a fennálló szerződéses viszonyok és vállalt kötelezettségek figyelembevételével. Emellett az esetleges szünetelésről vagy megszüntetésről, illetve a Rendszer használhatóságát érintő jelentősebb változásokról a Szolgáltató lehetőség szerint előzetesen tájékoztatja a Felhasználókat.
  • A Szolgáltató a Rendszerhez kapcsolódó Szolgáltatásokat, frissítéseket az adott Előfizetésnek megfelelő körben, valamint a Weboldalon írt feltételekkel nyújtja (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a Rendszer bevezetését, nagykereskedők, illetve azok megoldásainak integrálását, a Rendszer használatával kapcsolatos támogatást).
  • A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a támogatott nagykereskedők, illetve ezek megoldásainak, kínálatának köre a Szolgáltató ezekkel fennálló szerződéses viszonyára, valamint az ezek egyéb körülményeire tekintettel is változhat, így ezek változatlansága az adott Előfizetés vonatkozásában nem garantálható. A Weboldalon írtak szerint lehetőség van továbbá nem támogatott nagykereskedők és ezek megoldásainak integrálására is. Nem támogatott nagykereskedő integrálásának kérése esetén az erre irányadó feltételek, kínálat változatlansága a továbbiakban azonban szintén nem garantálható.
  • A Feltételek vagy a Felek egyedi megállapodásának eltérő rendelkezése, valamint a Weboldalon írt eltérő kijelentés hiányában a Szolgáltató a Rendszer vagy a Szolgáltatások fejlesztésére, újabb verziók kialakítására, a Rendszer vagy a Szolgáltatások Szolgáltató egyedi igényei szerinti személyre szabására nem köteles. Amennyiben a Szolgáltató frissítést vagy újabb verziót, illetve bármely javítást bocsát a Felhasználó rendelkezésére további díj felszámítása nélkül, és az a Rendszer használatának lényeges megnehezítésével nem jár, úgy azt a Felhasználó köteles haladéktalanul alkalmazni vagy az alkalmazását lehetővé tenni.
  • A Rendszer, az esetleges frissítések, újabb verziók, javítások interoperabilitására, kompatibilitására és egyéb informatikai feltételeire vonatkozóan bővebb információ a Weboldalon található.
  • A Weboldal és a Rendszer használatára a Felhasználó kizárólag a jelen Feltételekkel, valamint a Weboldalon elérhető egyéb feltételekkel, a Felek közti egyedi megállapodással (egyedi szerződés) összhangban jogosult. Az ezen szabályok bármely megsértése vagy megkerülése (például: nem valós személyazonossággal történő Előfizetés) felmondási vagy a fentebb írt esetekben azonnali hatályú felmondási okot eredményez Szolgáltató részére, a Felhasználó pedig a fenti jogsértéssel okozott teljes kárért felelősséggel tartozik. Hangsúlyozandó továbbá, hogy ezen esetben (különösen ideértve a jelen Feltételek 6.2.1-6.2.5. pontjai szerinti eseteket) a Szolgáltató jogosult a Felhasználó regisztrációjának, illetve Előfizetésének haladéktalan törlésére és a Szolgáltatások további elérhetővé tételének korlátozására vagy felfüggesztésére.
  • A Szolgáltató jogosult a Rendszer jogszerű felhasználását ellenőrizni távolról vagy a Felhasználóval egyeztetettek szerinti helyszíni ellenőrzés útján. Hangsúlyozandó azonban, hogy a Felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik a Rendszer vagy a Szolgáltatások Felhasználó vagy harmadik személy általi, jelen Feltételeknek, a Weboldalon írtaknak vagy a Szolgáltató által közölteknek, illetve a Felek szerződése szerintieknek meg nem felelő használatáért, illetve igénybevételéért, köteles továbbá Szolgáltató ebből eredő esetleges kárát (ideértve az esetleges védekezéssel, igényérvényesítéssel kapcsolatos eljárási és egyéb költségeket is) felszólítást követően, haladéktalanul megtéríteni, harmadik felek igénye esetén pedig helytállni, a Szolgáltatót pedig az esetleges kapcsolódó eljárásokban támogatni, a védekezéshez, illetve igényérvényesítéshez szükséges dokumentumokkal, információkkal ellátni.
  • Minden, a Weboldalon, a Rendszer kapcsán vagy a Szolgáltatások körében használt védjegy, megjelölés, illetve egyéb szellemi alkotás (például: dizájnelemek) jogosultja a Szolgáltató, vagy azt a Szolgáltató azt a jogosult engedélyével használja. Ezen szellemi alkotások – a Weboldal, valamint a Rendszer adott Előfizetésnek megfelelő elérhetővé tételén, biztosításán, kapcsolódó üzemszerű működéshez szükséges körben történő elérhetővé tételén, valamint a Szolgáltató és a Felhasználó közötti szerződés teljesítésén túli – felhasználására a Felhasználó kizárólag a Szolgáltató előzetes írásos engedélyével jogosult.
  • A Felek megállapodnak továbbá, hogy referenciaként a másik Félre kizárólag ezen másik Fél előzetes engedélye alapján hivatkoznak, előre egyeztetett szövegezés és referenciaanyagok szerint.
  • A személyes adatok Szolgáltató általi kezeléséről, valamint az érintettek adatvédelmi jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről bővebb információkat a Szolgáltató adatvédelmi tájékoztatója tartalmaz, amely a Weboldalon érhető el. A Weboldalon alkalmazott sütik kapcsán az ott elérhető süti tájékoztató irányadó.
 10. Egyéb rendelkezések
  • A Felek közti szerződés bármilyen módosítása csak írásban – ideértve a Felek eltérő megállapodása, illetve jogszabályi korlátozás hiányában az elektronikus úton (e-mailben vagy a Weboldalon) történő módosítást is –, a Felek közös megegyezésével érvényes, a Feltételek, valamint a szerződés Feltételekben írt egyes rendelkezéseinek (ideértve különösen, de nem kizárólag a díjazásra irányadó feltételeket) módosítására azonban a Szolgáltató egyoldalú döntése alapján is sor kerülhet.
  • A Rendszer, valamint a Szolgáltatások Pre-Sales vagy egyéb hasonló kampány, együttműködés keretében történő felhasználására a jelen Feltételek, valamint a Weboldalon írt feltételek irányadók. A Felhasználó továbbá tudomásul veszi, hogy a Rendszer, valamint a Szolgáltatások kapcsán Pre-Sales vagy egyéb hasonló kampány, együttműködés keretében nyújtott kedvezményes feltételek kizárólag ezen kampány vagy a Weboldalon írt, illetve a Szolgáltató által közölt időtartamra irányadók, ezt követően ezek használatára az adott Előfizetés kapcsán egyébként irányadó feltételek alkalmazandók.
  • A jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a magyar és az európai uniós jog az irányadó.
  • Abban az esetben, ha a Feltételek vagy a Szolgáltató, valamint a Felhasználó közötti egyedi szerződés valamely rendelkezése bármely ok miatt érvénytelen lenne, úgy az nem érinti ezen szerződés, illetve a Feltételek vagy a Felek közti további megállapodás egyéb rendelkezéseit, és Felek az érvénytelen rendelkezést haladéktalanul kötelesek oly módon érvényes rendelkezéssel módosítani, amely módosítás a Felek eredeti szerződési akaratának leginkább megfelel.
  • A Felek a Ptk. 6:63. § (5) és 6:67. § (3) pontjainak alkalmazását kölcsönösen kizárják.
  • Azon esetekben, ahol a Rendszer és a kapcsolódó Szolgáltatások nyújtása körében a Szolgáltató a Felhasználó mint adatkezelő adatfeldolgozójaként jár el, a Felek a jelen Feltételek mellékletét képező adatfeldolgozási szerződést kötik, és a Feltételekkel, valamint az adatfeldolgozási szerződéssel összhangban járnak el a kapcsolódó adatkezelések során.

Melléklet: Adatfeldolgozási szerződés

Amely létre egyrészről a Felhasználó mint Adatkezelő és a Szolgáltató mint Adatfeldolgozó között a Rendszer használata és az azon keresztül a személyes adatok tárolása és egyéb kezelése vonatkozásában.

 1. Preambulum
  • Felek rögzítik, hogy az Adatfeldolgozó a Rendszert és kapcsolódó Szolgáltatásait a Feltételekkel összhangban nyújtja.
  • A Rendszer, valamint a Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban az Adatfeldolgozó az Adatkezelő nevében az Adatkezelő érdekkörébe tartozó személyek, illetve személyes adatait kezeli. Erre tekintettel a Felek az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: „GDPR”) 28. cikk (3) bekezdése alapján az alábbi adatfeldolgozási szerződést kötik.
 2. A Szerződés tárgya
  • Jelen szerződés alapján az Adatkezelő megbízza az Adatfeldolgozót, hogy az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezeljen az Adatkezelő által meghatározott célból. Az adatkezelés tárgyát, célját, jellegét, időtartamát, valamint az érintettek kategóriáit és a kezelt személyes adatok típusát a jelen szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza (1. sz. melléklet – Adatkezelési specifikáció).
  • Adatfeldolgozó az Adatkezelő nevében személyes adatot csak a jelen szerződésben meghatározottak szerint, a GDPR és egyéb alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) rendelkezéseivel összhangban kezelhet.
 3. Adatfeldolgozó általános kötelezettségei
  • Adatfeldolgozó az Adatkezelő nevében személyes adatot csak az Adatkezelő írásbeli utasítása alapján (ideértve a jelen szerződés rendelkezéseit) kezelhet.
  • Adatfeldolgozó kizárólag az Adatkezelő írásbeli utasítása, illetve hozzájárulása alapján (ideértve a Rendszer Feltételekkel, valamint a Weboldalon írtakkal összhangban történő használatát) továbbíthat az Adatkezelő nevében kezelt személyes adatot az Európai Unió területén kívül található országba (ilyen országban honos személy vagy bejegyzett szervezet részére).
  • A 3.1. és 3.2. pontban leírtak nem vonatkoznak arra az esetre, ha az adatkezelést vagy az Európai Unió területén kívüli országba történő adattovábbítást az Adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy a magyar jog írja elő. Az Adatfeldolgozó ebben is esetben is köteles az adatkezelést megelőzően értesíteni az Adatkezelőt az ilyen jogszabályi előírásról, kivéve, ha értesítést az adott jogszabály közérdekből kizárja.
  • Adatfeldolgozó köteles biztosítani, hogy az Adatkezelő nevében végzett adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, megbízottai és az adatkezelésre általa feljogosított egyéb személyek megbízhatóak, a személyes adatokhoz való hozzáférést csak a legszükségesebb mértékig kapják meg és hogy titoktartási kötelezettséget vállalnak, illetve titoktartási kötelezettség alatt állnak, ide értve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben 8. § (4) bekezdésében meghatározott titoktartási kötelezettséget is.
  • Adatfeldolgozó köteles az Adatkezelővel együttműködni és részére minden szükséges támogatást megadni annak érdekében, hogy az Adatkezelő teljesíteni tudja a GDPR-ben és más alkalmazandó adatvédelmi tárgyú jogszabályokban, így az Info tv-ben meghatározott kötelezettségeit. E körben az Adatfeldolgozó köteles különösen figyelmeztetni az Adatkezelőt, amennyiben álláspontja szerint az Adatkezelő valamely utasítása sérti a GDPR-t vagy más adatvédelmi tárgyú jogszabályokat. A figyelmeztetés elmaradásából eredő minden kárért az Adatfeldolgozó felelős.
  • Adatfeldolgozó tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő előzetes eseti írásban tett felhatalmazása (ideértve a jelen szerződés rendelkezéseit a Feltételekben, illetve egyébként a Weboldalon, különösen az Adatvédelmi tájékoztatóban megjelölt további adatfeldolgozók tekintetében) nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Amennyiben az Adatkezelő hozzájárul ahhoz, hogy az Adatfeldolgozó további adatfeldolgozót vegyen igénye, az Adatfeldolgozó köteles gondoskodni arról, hogy a további adatfeldolgozóra is ugyanazon adatvédelmi kötelezettségek vonatkoznak, mint amelyek az Adatfeldolgozóra vonatkoznak a jelen szerződés alapján. Adatfeldolgozó tudomásul veszi, hogy általa igénybe vett további adatfeldolgozó magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el.
  • Adatfeldolgozó vállalja, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely a GDPR 28. cikkében meghatározott kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá lehetővé teszi és közreműködik abban, hogy az Adatkezelő vagy az általa megbízott auditor adatvédelmi tárgyú auditot folytasson az Adatfeldolgozónál.
  • Adatfeldolgozó az Adatkezelő nevében végzett adatkezelési tevékenység befejezését követően (jelen szerződés megszűnésekor) vagy az Adatkezelő kérésére bármikor 3 (három) munkanapon belül köteles visszajuttatni az Adatkezelő részére a kezelt személyes adatokat, azok nála lévő másolatait pedig törölni, kivéve, ha az uniós vagy magyar jog alapján köteles az adatokat tárolni, melyről köteles tájékoztatni az Adatkezelőt. Biztonsági másolatok tárolása esetén ezek a tárolási idő végéig kezelhetők, az Adatkezelővel egyeztetettek szerint.
 4. Adatfeldolgozó kötelezettségei az adatkezelés biztonságával kapcsolatban
  • Adatfeldolgozó köteles végrehajtani a GDPR 32. cikkében meghatározott technikai és szervezeti intézkedéseket („Intézkedések”) annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljon az Adatkezelő nevében végzett adatkezelés során.
  • Az Intézkedéseknek olyanoknak kell lenniük, amelyek alkalmasak arra, hogy megvédjék az Adatkezelő nevében kezelt személyes adatokat a jogosulatlan hozzáféréssel, nyilvánosságra hozatallal, a véletlen vagy jogellenes megsemmisítéssel, elvesztéssel, megváltoztatással, károsodással szemben. Különösen, de nem kizárólagosan Adatkezelő elvárja, hogy
 • Adatfeldolgozó informatikai rendszerét vírusvédelemmel lássa el,
 • az elektronikusan tárolt adatokat Adatfeldolgozó jelszavas védelemmel lássa el,
 • Adatfeldolgozó gondoskodjon arról, hogy a személyes adatokhoz korlátozott személyi kör férjen hozzá.
  • Adatfeldolgozó köteles átadni Adatkezelő részére az Intézkedések bemutatását tartalmazó okiratokat (pl. belső adatvédelmi és adatkezelési szabályzat, IT biztonsági szabályzat).
 1. Adatfeldolgozó egyéb kötelezettségei
  • Adatfeldolgozó köteles segíteni az Adatkezelőt abban, hogy az érintettek GDPR szerinti jogaik gyakorlásához kapcsolódó kérelmeit megválaszolja. Az érintett jogainak gyakorlásához kapcsolódó kérelmekről az Adatkezelő jogosult dönteni és azokat kizárólag az Adatkezelő jogosult megválaszolni. Amennyiben az érintett kérelmét az Adatkezelő nevében végzett adatkezelési tevékenységgel kapcsolatban az Adatfeldolgozónál terjeszti elő, úgy Adatfeldolgozó a kérelmet haladéktalanul, de legkésőbb a beérkezéstől számított 5 (öt) munkanapon belül továbbítja Adatkezelő részére.
  • Adatfeldolgozó köteles haladéktalanul, legfeljebb a tudomására jutástól számított 48 órán belül írásban értesíteni az Adatkezelőt minden feltételezett, lehetséges vagy tényleges adatvédelmi incidensről, így különösen az Adatkezelő nevében kezelt személyes adatok véletlen, jogellenes megsemmisítésről, elvesztéséről, megváltoztatásáról, jogosulatlan közlésétől, illetve az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésről.
  • Adatfeldolgozó köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a feltételezett, lehetséges vagy tényleges adatvédelmi incidens hátrányos következményeit enyhítse. E körben különösen köteles biztosítani, hogy amennyiben ezt az Adatkezelő szükségesnek tartja, akkor a Felek az 5.2. szerinti értesítéstől számított 24 órán belül érdemi egyeztetést tartsanak.
  • Adatfeldolgozó köteles előmozdítani és segíteni az Adatkezelőt abban, hogy amennyiben az adatvédelmi incidenst a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadságnak be kell jelentenie, akkor ezt a GDPR 33. cikke szerinti határidőben és tartalommal tudja megtenni. Adatfeldolgozó továbbá köteles közreműködni az érintettek tájékoztatásában, amennyiben ez szükséges.
 2. Felelősség, kártérítés
  • Adatfeldolgozó a jelen szerződéssel kapcsolatban általa okozott közvetlen károkért teljes kártérítési felelősséggel tartozik, beleértve különösen az alábbi károkat is, ideértve különösen:
 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vagy más illetékes felügyeleti hatóság által – kizárólag az Adatfeldolgozónak felróhatóan –, a GDPR, az Infotv. rendelkezése vagy az Adatkezelő jogszerű utasításának megszegése okán kiszabott közigazgatási bírság;
  • Adatfeldolgozó felelőssége nem terjed ki közvetett károkra, elmaradt haszonra vagy elvesztett üzleti, piaci lehetőségekre.
 1. Kapcsolattartás
  • Valamennyi, a Felek között a jelen Szerződéssel kapcsolatban tett értesítést, igényt, utasítást és egyéb kommunikációt (a továbbiakban: értesítés) írásban kell megtenni és – az ellenkező bizonyításáig – alábbiakban tekintendő érvényesen közöltnek a másik féllel:
 2. Személyes kézbesítés vagy futárszolgálat útján való kézbesítés esetén, amikor azt átvették;
 3. Tértivevényes küldeményként való kézbesítés esetén az átvétel napján;
 4. E-mail-en történő értesítés esetén – amennyiben nem érkezik hibaüzenet a feladónak – a feladástól számított első (1.) munkanapon;

Amennyiben valamely értesítés átvételét megtagadták vagy visszautasították vagy a kézbesítés nem lehetséges (pl. a postai küldemény „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza) akkor az az átvétel megtagadásának vagy visszautasításának, vagy a kézbesítés megkísérlésének napján tekintendő kézbesítettnek.

 • A Felek jelen szerződéssel kapcsolatos értesítési címe és kapcsolattartási adatai az Adatkezelő nevében az általa a regisztráció, illetve későbbiekben a felhasználói fiókjában megadott és az Adatfeldolgozóval való kommunikációja során használt adatok, Adatfeldolgozó esetén pedig a Feltételekben, valamint a Weboldalon jelölt elérhetőségi adatok.
 1. Vegyes rendelkezések
  • A jelen szerződés a Feltételekkel összhangban, az adott Előfizetésre megkötött szerződéssel minősül megkötöttnek, és az arra irányadó időtartamban marad hatályban.
  • Jelen szerződésre az európai uniós és a magyar jog irányadó.
  • Amennyiben a szerződés egyes rendelkezési hatálytalannak vagy érvénytelennek minősülnek, mindez a szerződés egészének, illetve egyéb rendelkezéseinek érvényességét és hatályát nem érinti.
 2. Bankkártyás fizetés
  • Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
  • Első előfizetéstől, előfizetése alapján havonta / évente megújítjuk előfizetését. Ehhez az előfizetéshez csatolt kártyáját terheljük újra csomagja díjával. (Ismétlődő fizetés)
  • Csomagját bármikor lemondhatja ügyfélszolgálatunkon.
  • Barion Payment Zrt. fog szerepelni bankszámlakivonatokon, mint elfogadóhely.

1.SZ. MELLÉKLET – ADATKEZELÉSI SPECIFIKÁCIÓ

 • Adatkezelés tárgya

A Rendszer és a Szolgáltatások biztosítása, ennek keretein belül az Adatkezelő nevében történő adatkezelés.

 • Adatkezelés célja és jellege

A Rendszer és a Szolgáltatások biztosítása, az ehhez szükséges körű adattárolás és egyéb adatkezelés.

 • Adatkezelés időtartama

Az irányadó Előfizetésre meghatározott időszak, a szerződés szerint.

 • Az érintettek kategóriái

A Rendszerben, illetve a kapcsolódó Szolgáltatások kapcsán kezelt adatok által érintett személyek (például: üzleti partnerek kapcsolattartói, jogosult ügykezelő munkatársak).

 • A kezelt személyes adatok típusa

A Rendszerben, illetve a kapcsolódó Szolgáltatások kapcsán kezelt adatok (ideértve különösen: kapcsolattartói adatok).